Biografie Klaes Westra

 NL
Klaes (Klaas Egberts) Westra was cabaretier, zanger en toneelspeler. Hij maakte furore in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw met zijn Selskip Klaes Westra. Feitelijk was hij creatief ondernemer avant la lettre. Hij probeerde op alle mogelijke manieren een inkomen bij elkaar te vergaren als artiest. Zo ging hij met zijn broer langs bruiloften en partijen om te spelen op de accordeon en drums om de sfeer erin te brengen.

Ook als cabaretier heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij maakte bijvoorbeeld cabaret 'op maat' zoals we dat nu zouden noemen. Speciaal voor jubilarissen en bruidsparen schreef hij teksten en liedjes, toegesneden op de persoon. Duo Klaes Westra Stiens
Klaes Westra werd geboren op 17 mei 1907 in Stiens in een gezin met drie kinderen. Behalve Klaes waren er zus Durkje en broer Edze. Egbert, de vader van Klaes, had naast zijn werk bij de boer een orkestje, Trio Westra. Bij hen leerde Klaes Westra drummen en zo mocht hij af en toe mee om op te treden.

Klaes stond als kleine jongen al in school op de gang versjes voor te dragen. Thuis maakte hij achter in de tuin met gordijnen een theatertje waar de kinderen voor 2 cent naar binnen mochten om hem te zien optreden.

Toen Klaes een jaar of achttien was, ging hij met zijn broer Edze langs de kermissen om er te spelen: Edze op accordeon en Klaes op drums (in die tijd noemde men dat een jazz-band). Met de instrumenten achterop de fiets reden ze van de ene merke naar de andere.

In 1930 trouwde Klaes met Aeltje van der Woude en ze kregen samen drie dochters: Frouwkje, Tine en Janke. Door de oorlog was er voor de jonge artiesten niet veel werk dus begon Klaes Westra in Stiens een sigarenwinkel om zijn inkomen als artiest aan te vullen.

Na de oorlog werden dansorkestjes zeer populair en traden de beide broers weer op, samen met zuster Durkje op de viool en zang. Soms moest oudste dochter Frouwkje ook mee en zo ontstond het Selskip Klaes Westra.

In 1957 werd het Selskip Westra uitgebreid met pianist Theo Scheepstra en twee neven, Rypke Westra en Eggie. Deze laatste verving Theo Scheepstra. Selskip Klaes Westra was het stadium van dansorkestje ontgroeid en kon een hele avond met zang, sketches en muziek verzorgen.

Ook dochter Tine kwam bij het Selskip werken. Er werden avonden verzorgd voor verenigingen, feesten en jubileumfeesten waarvoor Klaes Westra zelf de teksten en liedjes op maat schreef. Verder deed hij de hele bedrijfsvoering zelf: had mensen in dienst en hield de boekhouding bij. Selskip Klaes Westra
Rond 1954/55 kwam Klaes Westra ook bij het gezelschap van Tetman de Vries, ze traden op in Friesland en reisden zelfs door Nederland om voor de Fryske Krites of om met Nederlandstalig repertoire op te treden.

Klaes Westra heeft vele jaren voor Tetman de Vries gespeeld. Maar toen Rients Gratema bij het gezelschap kwam, rond '59, pakte Klaes zijn Selskip weer op en reisde hij weer langs bruiloften, partijen en feesten. Eerst met dochter Tine, zuster Durkje en pianist Eggie.

Toen Tine trouwde, werd haar plek ingenomen door Tine Rekker uit Burgum. Klaes Westra schreef ook nu weer al zijn teksten terwijl de liedjes en de muziek veelal werden geschreven door S.J. van der Molen.

Door poliepen op de stembanden moest Klaes Westra een jaar stoppen met optreden en werkte hij noodgedwongen bij Titan in Jelsum.

Echter toen de broer van Tetman de Vries, Jarich, stopte met spelen, kwam Klaes Westra weer terug bij het Gezelschap Tetman de Vries.

Na enkele jaren werkte Klaes als ceremoniemeester bij vele bruiloften.

Op 72-jarige leeftijd stopte Klaes Westra met optreden. Samen met zijn vrouw Aeltje kwam hij terecht in verzorgingshuis de Hofwijck in Leeuwarden. Daar schreef Klaes een feestelijke lied voor de opening van de Hofwijck. Zo had hij, op 82 jarige leeftijd, zijn laatste optreden in de Hofwijck samen met het Friesland Combo en Harry Hartmans. In de rolstoel op het podium had hij groot succes, zoals altijd.

Klaes Westra overleed op 21 juni 1996 te Leeuwarden. Hij heeft bijna altijd kunnen bestaan van zijn werk als acteur, cabaretier en tekstschrijver. Dat alles was zijn lust en zijn leven!

Een recensent schreef eens: De Fryske planken bin Klaes Westra eigen en djr wurden en oarsom soe der op dy planken in gat wze, as Klaes Westra der net stie mei syn sankjes en foardrachten, dyt der by it folk sa tige ynfallen binne.

 FR
Klaes (Klaas Egberts) Westra wie kabaretier, sjonger en toanielspiler. Hy makke furore yn'e jierren '50 en '60 fan'e foarige ieu mei syn Selskip Klaes Westra. Feitelijk wie hy kreatyf ndernimmer avant la lettre. Hy besocht op alle mooglike manieren in ynkommen te sammeljen as artyst. Sa gie er mei syn broer by brulloften en feesten del om te spyljen op'e akkordeon en drums om de sfear der yn te bringen. Mar ek as kabaretier wie er verneamd. Hy makke bygelyks kabaret 'op maat' sa as wy dat no neame. Spesjaal foar jubilarissen en breidspearen skreau hy teksten en ferskes, tasnien op'e persoan.

Klaes Westra is berne op 17 mei 1907 yn Stiens yn in gesin mei trije bern. Behalve Klaes wiene dr sus Durkje en broer Edze. Egbert, de heit fan Klaes, hie neist syn wurk by de boer in orkestke, Trio Westra. Dr learde Klaes Westra drummen en sa mocht hy sa no en dan mei om op te treden.

Klaes stie as lyts jonkje al yn skoalle op'e gong ferskes foar te dragen. Ths makke hy efter yn'e tn mei gordynen in teaterke wr't de bern foar 2 sint nei binnen mochten om him optreden te sjen.

Doe't Klaes in jier of achttjen wie, gie der mei syn broer Edze by de merken del om dr te spyljen: Edze op'e akkordeon en Klaes op drums (dat waard yn dy tiid in jazz-band neamd). Mei de instruminten efterop'e fiets rieden sy fan de iene merke nei de oare.

Yn 1930 troude Klaes mei Aeltje van der Woude en sy krygen trije dochters: Frouwkje, Tine en Janke. Troch de oarloch wie der foar de jonge artysten net folle wurk dus begn Klaes Westra yn Stiens in sigarewinkel om syn inkommen as artyst oan te foljen.

Nei de oarloch waarden dnsorkestkes tige populr en traden de beide broers wer op, tegearre mei suster Durkje op'e fioel en sang. Soms moast ldste dochter Frouwkje ek mei en sa ntstie it Selskip Klaes Westra. Duo Klaes Westra
Yn 1957 waard it Selskip Westra twreide mei pianist Theo Scheepstra en twa neven, Rypke Westra en Eggie. Dizze lste ferfing Theo Scheepstra. Selskip Klaes Westra wie it stadium fan dnsorkestje ntgroeid en koe in hiele jn mei sjongen, sketskes en muzyk fersoargje.

Ek dochter Tine kaam by it Selskip te wurkjen. Der waarden jns fersoarge foar ferienings, feesten en jubileumfeesten werfoar Klaes Westra sels de teksten en ferskes op maat skriuw. Fierder die hy de hiele bedriuwsfiering sels: hie minsken yn tsjinst en hold de boekhlding by.

Rn 1954/55 kaam Klaes Westra ek by it selskip fan Tetman de Vries, sy traden op yn Frysln en reizgjen sels troch Nederln om foar de Fryske Krites op te treden. Ek waard Nederlnsk repertoire opfierd.

Klaes Westra hat in protte jierren foar Tetman de Vries spile. Mar doe't Rients Gratema by it selskip kaam, rn '59, pakte Klaes syn Selskip wer op en reizge hy wer by brulloften, partijen en feesten del. Eerst mei dochter Tine, suster Durkje en pianist Eggie. Doe't Tine trouwde, waard har plak ynnommen troch Tine Rekker fan Burgum. Klaes Westra skreau ek no wer al syn teksten wylst de ferskes en de musyk faak skreaun waarden troch S.J. van der Molen.

Troch polipen op'e stimbannen moast Klaes Westra in jier stopje mei optreden en wurke hy by Titan yn Jelsum. Mar doe't de broer fan Tetman de Vries, Jarich, stoppe mei spylen, kaam Klaes Westra wer werom by it Selskip Tetman de Vries.

Nei inkele jierren wurke Klaes as seremoanjemaster by ferskate brulloften.

Op 72-jierige leeftyd stoppe Klaes Westra mei optreden. Tegearre mei syn frou Aeltje kaam er telne yn fersoarchingshs de Hofwijck yn Ljouwert. Dr skreau Klaes in feestlyk liet foar de iepening fan de Hofwijck. Sa hat er, op 82-jierige leeftyd, syn lste optreden yn de Hofwijck tegearre mei it Friesland Combo en Harry Hartmans. Yn'e rolstoel op it poadium hie er grt sukses, sa as altyd. Klaes Westra
Klaes Westra ferstoar op 21 juni 1996 te Ljouwert. Hy hat hast altyd bestean kinnen fan syn wurk als akteur, kabaretier en tekstskriuwer. Dat alles wie syn lust en syn libben!

In resinsint skreau ris: De Fryske planken bin Klaes Westra eigen en djr wurden en oarsom soe der op dy planken in gat wze, as Klaes Westra der net stie mei syn sankjes en foardrachten, dyt der by it folk sa tige ynfallen binne."