Speellijst / Agenda

2020


24 JAN VR 20:00 MFA De Ynset, Holwerd
Kaartverkoop: eigen ticketservice
2019


26 OKT ZA 20:00 Dorpshuis De Kiekenhof, Nieuwehorne
Kaartverkoop: eigen ticketservice12 OKT ZA 20:00 MFC Het Spectrum, Burdaard
Kaartverkoop: eigen ticketservice3 OKT DO 14:30 Schouwburg De Lawei, Drachten
Kaartverkoop: www.lawei.nl29 SEP ZO 15:00 Posthuis Theater, Heerenveen
Kaartverkoop: www.posthuistheater.nl11 SEP WO 15:00 Doarpshūs it Mienskipshūs, Kūbaard
Besloten voorstelling12 APR VR 20:00 De Bining, Koarnjum
PREMIČRE30 MRT ZA 20:00 Pakhūs SOLO, Stiens
TRY-OUT

 NL Deze voorstellingen zijn mogelijk gemaakt door:

 FR Dizze foarstellingen binne mooglik makke troch:


Boelstra Olivier Stichting
Boersma-Adema Stichting (BAST)
Gemeente Leeuwarden
Lammert Koopmans Stichting
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Provincie Fryslān
Stichting Amelanderhof
Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis


Gea Verhaag en Aeltje Walsma. Foto: Guido de Roos